Mats Niklasson försvarar sin licentiatuppsats

Mats försvarar sin licentiatsuppsats ’Sensorimotor therapy: Assessing quantitative and qualitative expressions of physiological and psychological development in children’.

Läs mer om seminariet i Torsten Norlanders ’loggbok’ torstennorlander.dinstudio.se/, 2013 06 09.
Ladda ner uppsatsen; http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:615272