ISO-Certifiering sedan 1999

Vårt kvalitetssystem enligt standarden SS-EN ISO 9001:2015 omfattar Sensomotorisk träning enligt  metoden Retraining for Balance ®. Systemet granskas kontinuerligt av en oberoende revisor från BMG TRADA.

Följande avsnitt ur Kvalitetsmanual ISO 9001:2015 styr vår verksamhet.

4.1 ALLMÄNNA KRAV

Här beskriver vi riktlinjerna för vårt systems principer och åtagande för att klara
kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015.

4.2 ALLMÄNNA DOKUMENTATIONSKRAV

Beskriver vårt systems uppbyggnad och struktur och att detta är anpassat till får organisation och vårt behov.
– Hur vi styr såväl specificerande som redovisande dokument finns beskrivet
och dokumenterat.

5.1 LEDNINGENS ÅTAGANDE

Ledningen har dokumenterat sitt åtagande att tillse att erforderliga resurser tillsätts och policy och mål samt klienttillfredsställelse skall prioriteras.
– Att genom ledningens genomgång följa upp och vidta åtgärder om så
erfordras.

5.2 KLIENTFOKUS

Våra klienters krav är identifierade, dokumenterade och väl kända i hela organisationen.
– Kravens efterlevnad kontrolleras (Se 8.2) och vid behov korrigeras när
kraven förändras.

5.3 KVALITETSPOLICY

Vår kvalitetspolicy är väl anpassad till vår organisation och klienternas krav.
– Den är väl känd i hela organisationen och utvärderas årligen eller efter
behov.

5.4 PLANERING

Mål finns upprättade för alla relevanta områden i vårt företag såväl övergripande som detaljerade.
– Målen följs kontinuerligt upp vid ledningens samtliga möten.

5.5 ADMINISTRATION

– Vår organisation finns beskriven tillsammans med ansvar och befogenheter i
lämplig omfattning.
– Ledningens representant finns utsedd
– Rutiner för hur vi kommunicerar kvalitetssystemet till hela organisationen
finns upprättade.

5.6 LEDNINGENS GENOMGÅNG

Med beslutade intervall får ledningen igenom hela vårt system för att följa upp systemets effektivitet, mål och kundtillfredsställelse enligt separat dagordning.
• Att systemet ständigt utvecklas

6.1 TILLHANDAHÅLLANDE AV RESURSER

Att tillräckliga resurser avsätts för att införa och utveckla systemet finns dokumenterade.
• Ledningens åtagande för detta är beskrivet och efterlevs.

6.2 PERSONALRESURSER

Hur utbildning skall identifieras, planeras, genomföras och dokumenteras finns beskrivet med tydligt ansvar för:
• specialutbildning
• kontinuerligt utbildningsbehov
• introduktionsutbildning av nyanställd
Att planerad utbildning genomförs och dokumenteras samt utvärderas finns beskrivet.

6.3 INFRASTRUKTUR

Rutiner för att med lämpliga intervaller utvärdera våra arbetsplatsers lämplighet och effektivitet finns upprättade.
• Detta skall också utföras vid större förändringar och vid införande av nya
produkter och/eller ny teknik.

6.4 VERKSAMHETSMILJÖ

Rutiner för vårt arbete med såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö finns upprättade och följs upp vid såväl skyddsronder, utvecklingssamtal som ledningens genomgång.
• Åtgärder vidtas där så erfordras.

7.1 PLANERING AV FRAMTAGNINGSPROCESSER

Våra huvudprocesser och stödprocesser finns beskriven med ordningsföljd och samverkan.
• Arbetsmetodik för att effektivt arbeta med processerna finns också beskrivet,
liksom ansvar för att ständigt utveckla processerna.
7.2 KLIENTANKNUTNA PROCESSER

Under detta avsnitt beskriver vi hur vi behandlar våra klienters krav samt ansvar för detta.
Rutiner för hur vi hanterar förfrågningar/offerter/beställningar/ordererkännande samt ändring av order finns upprättade samt hur vi kommunicerar med våra klienter.
Hur vi hanterar klienters klagomål och reklamationer finns beskrivet med tydligt ansvar.

7.3 METODUTVECKLING

Rutiner för utveckling av produkter och tjänster finns beskrivna under detta avsnitt i systemet och behandlar:
• Planering av konstruktion
• Hur vi upprättar kravspecifikation
• Genomgångar
• Underlag
• Verifiering
• Validering
• Ändringar
• Att framtagning av nya produkter och tjänster sker under styrda förhållanden.

7.4 Rutiner för INKÖP av kunskapsutveckling

Vi beskriver vilken typ av kunskapsutveckling som är aktuell. Hur kunskapen införskaffas, används och dokumenteras framgår i avsnittet.

7.5 TRÄNINGSVERKSAMHETEN

I detta avsnitt beskrivs uppläggning och genomförande av träningsverksamheten. Avsnitten innehåller också en metodbeskrivning.

7.6 BEHANDLING AV MÄT- OCH ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

Våra rutiner för hantering och kalibrering och mätdon är dokumenterade under detta avsnitt.
• Vilka mätdon vi identifierat som kräver kalibrering samt rutiner för märkning,
förvaring och dokumentation av resultat.

8.1 PLANERING

Hur vi planerar våra mätningar och kontrollerar samt arbetat med ständiga förbättringar framgår av detta avsnitt.

8.2 MÄTANING OCH ÖVERVAKNING

Vår metod för mätning och klienttillfredsställelse beskrivs liksom ansvar härför.

Hur vi genomför internrevision för att kontrollera att vårt system uppfyller kraven samt att vi efterlever våra rutiner finns beskrivna.
• Att åtgärder vidtas vid konstaterade brister.

Hur vi mäter våra processers effektivitet samt hur vi arbetar för att åtgärda och förbättra dessa beskrivs.

Våra rutiner och instruktioner för att kontrollera våra tjänster genom hela flödet är också dokumenterat här.

8.3 BEHANDLING AV AVVIKELSER

Under detta avsnitt beskrivs hur vi hanterar våra avvikelser samt att vi vidtar åtgärder samt följer upp detta.
• Att avvikelserna sammanställs och görs kända för ledning och all personal.

8.4 ANALYS AV DATA

Vilka underlag som ligger till grund för vårt arbete med ständiga förbättringar framgår av detta avsnitt.

8.5 FÖRBÄTTRING

Våra rutiner för hur vi arbetar med ständiga förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder beskrivs under detta avsnitt.
• Att vi följer upp beslutade åtgärder samt kontrollerar att de fått avsedd effekt.