Stiftelsen

Stiftelsen tar tacksamt emot bidrag via PlusGiro nr 1616559-9
eller via Bg nr 5612-5412.


Stadgar för Irene och Mats Niklassons Stiftelse för sensomotorisk träning.

§ 1.
Denna Stiftelse har bildats genom beslut av Vestibularis AB genom ägarna Irene och Mats Niklasson.

§ 2.
Stiftelsen har som ändamål att möjliggöra för ekonomiskt mindre bemedlade att komma i åtnjutande av de träningsmetoder som Vestibularis AB tillhandahåller.
Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att utge bidrag, helt eller delvis, för att bekosta den träning som Vestibularis tillhandahåller.

§ 3.
Stiftelsens grundkapital är fyratusen ( 4.000 ) kronor.
Stiftelsen äger framdeles att mottaga gåvor, donationer och testamentsmedel.

§ 4.
Stiftelsens kapital får tas i anspråk för Stiftelsens ändamål.

§ 5.
Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse med säte i Kalmar län.
Styrelsen består av tre ledamöter.
Stiftelsen är inte begränsad geografiskt utan skall vara tillgänglig för människor inom eller utom riket.

§ 6.
Styrelsen utses första gången av Stiftaren. Den är vald på två år. Styrelsen äger därefter förnya sig själv. Styrelsen utser inom sig ordförande.

§ 7.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och är beslutsför med två ledamöter. Vid olika mening gäller den mening ordföranden omfattar eller, om ordförande saknas, den till åren äldste av ledamöterna.

§ 8.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill förekommer. På begäran av styrelseledamot skall ordföranden sammankalla styrelsen.

§ 9.
Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller dess ordförande.

§ 10.
Det åligger styrelsen att på bästa sätt handha Stiftelsens förvaltning och räkenskaper.
Försiktighet skall råda vid placering av kapitalet.

§ 11.
Arvode skall ej utgå.

§ 12.
Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1/7 – 30/6 påföljande år. Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av revisor, som utses för en period av två år i taget.

§ 13.
Räkenskapshandlingarna skall överlämnas till revisorn sist tre månader efter räkenskapsårets utgång. Denne skall inom två månader lämna revisionsberättelse.

§ 14.
Vestibularis verksamhet bygger på ömsesidigt förtroende och uppriktighet.
Sökande av bidrag skall vara beredd på att lämna erforderlig information om egna ekonomiska förhållanden. Om så bedöms påkallat får bidrag återkallas eller upphöra, även om träning ej skulle vara avslutad. Sådant skall dock ske endast vid starka skäl.
Utbetalning av medel , när bidrag beviljats, sker till Vestibularis AB som ersättning för utförd träning.

§ 15.
Ändring av dessa stadgar kan ske genom enhälligt beslut av styrelsen efter samråd med revisorn.

§ 16.
Ändring av Stiftelsens ändamål eller denna paragraf får ej ske utan Kammarkollegiets godkännande.

§ 17.
Skulle Stiftelsen ej längre kunna fullfölja sitt ändamål på ett rimligt sätt skall Stiftelsens medel tillfalla Centrum för komplementärmedicin vid Karolinska institutet, Stockholm.
Mats Niklasson
Irene Niklasson